N

Koop lokaal

N

100% tevreden werknemers

N

Ruimste keuzepakket

N

AVG-proof

Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Met Gezond Boerenverstand en wordt beheerd door Lokaal Kerstpakket.

Lokaal Kerstpakket respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van jou als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Lokaal Kerstpakket draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@lokaalkerstpakket.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Met het sluiten van een overeenkomst zal door Lokaal Kerstpakket ook een aantal benodigde persoonsgegevens worden gevraagd, namelijk:

Voor werkgevers zijn dit:

 • Bedrijfsnaam
 • Straatnaam, huisnummer, postcode, plaats, gemeente en land
 • GPS-locatie
 • Voorletters en achternaam van de contactpersoon
 • Telefoonnummer van de contactpersoon
 • E-mailadres van de contactpersoon

Voor partners zijn dit:

 • Bedrijfsnaam
 • Straatnaam, huisnummer, postcode, plaats, gemeente en land
 • GPS-locatie
 • IBAN-nummer
 • KvK-nummer
 • Voorletters en achternaam van de contactpersoon
 • Telefoonnummer van de contactpersoon
 • E-mailadres van de contactpersoon

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier of het verstrekken van gegevens per e-mail (Hierbij kunt u denken aan: naam, telefoonnummer en e-mailadres).

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met u in contact te kunnen treden;
 • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst;
 • om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gaan dan om service of de afwikkeling van een klacht;
 • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Lokaal Kerstpakket.

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u aan Lokaal Kerstpakket daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.

U dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wij niet met u in contact kunnen treden. Tevens kunnen wij zonder bovenstaande persoonsgegevens geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Tevens zal Lokaal Kerstpakket persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan Lokaal Kerstpakket een verzoek doet voor een fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal Lokaal Kerstpakket hieraan meewerken.

Rechten van betrokkenen

U kunt te allen tijde aangeven dat uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@lokaalkerstpakket.nl. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, beperking van de werking, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Lokaal Kerstpakket hieraan gehouden.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen met betrekking tot het privacy statement aan het voormelde e-mailadres zenden.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen Met Gezond Boerenverstand en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Met Gezond Boerenverstand worden toegezien op de naleving daarvan. Lokaal Kerstpakket werkt met verschillende partijen samen waaronder een hostingpartij, partijen voor onze administratie en verschillende Cloud services (zoals van Google en Apple).

Lokaal Kerstpakket schakelt ook derden zoals Google Analytics.

De partijen van buiten Europa zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Het uitgangspunt is dat Lokaal Kerstpakket persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Echter is Lokaal Kerstpakket vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren.

Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Lokaal Kerstpakket zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de door Lokaal Kerstpakket geëxploiteerde website, https://lokaalkerstpakket.nl/ en e-mailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Lokaal Kerstpakket geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Lokaal Kerstpakket is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Lokaal Kerstpakket is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Contactgegevens

Lokaal Kerstpakket

Amspenseweg 17
7241 ND Lochem

E-mailadres: info@lokaalkerstpakket.nl
Telefoonnummer: 085 – 80 81 81 5